• ทะเบียนหนังสือประชาสัมพันธ์
 • เปิดแฟ้มทะเบียนหนังสือประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน  ->  
  ฝ่าย/กลุ่มงาน  ->  
  แผนก/งาน  ->  
  เลขทะเบียนรับ ที่ / ลงวันที่ / เจ้าของเรื่อง ถึง / เรื่อง / รายละเอียด การปฏิบัติ
   -> 204 โรงเรียน ด่วนมาก
  ที่ ศธ  04176.024/10
  ลว.  16 พฤศจิกายน 2552
  เจ้าของเรื่อง: บ้านโคกสะอาดศรีบูรพา
  ถึง : บ้านปากดงส่งเสริมธรรม ,
  เรื่อง : การรับสมัครพี่เลี้ยงเด็กพิการ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นายพงษ์ดนัย เคนคำภา
   -> 179 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04176.024/11
  ลว.  18 พฤศจิกายน 2552
  เจ้าของเรื่อง: บ้านโคกสะอาดศรีบูรพา
  ถึง : บ้านนาสมบูรณ์ ,
  เรื่อง : รับสมัครพี่เลี้ยงเด็กพิการ
  รายละเอียด : โรงเรียนบ้านโคกสะอาดศรีบูรพา เปิดรับสมัครตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ อัตราจ้าง 5,080 บาทสนใจสามารถสมัครด้วยตนเองได้ที่โรงเรียน

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นายพงษ์ดนัย เคนคำภา
   -> 201 โรงเรียนที่ ศธ  04176.024/12
  ลว.  25 พฤศจิกายน 2552
  เจ้าของเรื่อง: บ้านโคกสะอาดศรีบูรพา
  ถึง : บ้านปากดงส่งเสริมธรรม ,
  เรื่อง : ขออนุญาตเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
  รายละเอียด : ชื่อเรื่อง รายงานการใช้บทเรียนสำเร็จรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน อาชีพและ เทคโนโลยี (งานเกษตร) สาระเพิ่มเติม วิชาการเลี้ยงกบในบ่อซีเมนต์ ง 31201 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2551

  ผู้รายงาน นายสมจิตร สามารถกุล
  ปีที่ทดลอง พ. ศ. 2551


  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นายพงษ์ดนัย เคนคำภา
   -> ยังไม่มีผู้รับ ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04176.024/1
  ลว.  09 กุมภาพันธ์ 2553
  เจ้าของเรื่อง: บ้านโคกสะอาดศรีบูรพา
  ถึง : ประชาสามัคคี , บ้านดงมะกรูดทรายทอง ,
  เรื่อง : การประเมินสมรรถนะครูตามโครงการยกระดับครูทั้งระบบ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นายพงษ์ดนัย เคนคำภา
   -> 187 โรงเรียน ด่วนมาก
  ที่ ศธ  04176.024/4
  ลว.  11 มีนาคม 2553
  เจ้าของเรื่อง: บ้านโคกสะอาดศรีบูรพา
  ถึง : บ้านโคกลาด ,
  เรื่อง :  เรียกสอบราคาจ้างก่อสร้าง ส้วม แบบ สพฐ.4 (ห้องส้วม 4 ห้อง) ประจำปีงบประมาณ 2553

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นายพงษ์ดนัย เคนคำภา
   -> ยังไม่มีผู้รับ ด่วนมาก
  ที่ ศธ  04176.024/13
  ลว.  13 กรกฎาคม 2553
  เจ้าของเรื่อง: บ้านโคกสะอาดศรีบูรพา
  ถึง : บ้านปากดงส่งเสริมธรรม ,
  เรื่อง : การดำเนินงานโครงการจัดทำคลังข้อสอบ
  รายละเอียด : กลุ่มโรงเรียนนิคมห้วยหลวงได้พิจารณาคัดเลือกครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้และระดับชั้นเพื่อเข้าร่วมโครงการจัดทำคลัข้อสอบตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมหนังสือนี้

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นายพงษ์ดนัย เคนคำภา
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04176.024/42
  ลว.  10 สิงหาคม 2553
  เจ้าของเรื่อง: บ้านโคกสะอาดศรีบูรพา
  ถึง : บ้านเสาเล้า ,
  เรื่อง : การจัดเตรียนข้อมูลเพื่อรับรองการประกาศจัดตั้งเขตพื้นที่การศึกษา

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นายพงษ์ดนัย เคนคำภา
   -> ยังไม่มีผู้รับ ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04176.024/33
  ลว.  24 กุมภาพันธ์ 2554
  เจ้าของเรื่อง: บ้านโคกสะอาดศรีบูรพา
  ถึง : กลุ่มส่งเสริมคุณภาพการจัดการศึกษา ,
  เรื่อง : การนำส่งข้อสอบ NT ป.3
  รายละเอียด : ขอให้ทุกโรงเรียน นำข้อสอบ NT ป.3 ที่เก็บเรียบร้อยแล้ว ส่งไว้ที่ โรงเรียนบ้านหนองขุ่นเหล่าหลักวิทยา
  ประธานกลุ่มโรงเรียนนิคมห้วยหลวง ได้ประสานโรงเรียนบ้านหนองขุ่นฯ ไว้เรียบร้อยแล้ว
  ทั้งนี้ เพื่อเป็นการประหยัดเวลา และค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

  นายกวิภัฎ วงศ์จันทร์
  ประธานคณะกรรมการบริหารกลุ่มโรงเรียนนิคมห้วยหลวง
  เจ้าหน้าที่.
   นางสกุณา บัวแก้ว
   -> 1 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04176.024/34
  ลว.  24 กุมภาพันธ์ 2554
  เจ้าของเรื่อง: บ้านโคกสะอาดศรีบูรพา
  ถึง : กลุ่มส่งเสริมคุณภาพการจัดการศึกษา ,
  เรื่อง : คำสั่งแต่งตั้งศุนย์และคณะกรรมการการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับเขตพื้นที่การศึกษา(LAS)ป.๒,๕และม.๒

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสกุณา บัวแก้ว
   -> 8 โรงเรียน ด่วนมาก
  ที่ ศธ  04176.024/36
  ลว.  24 กุมภาพันธ์ 2554
  เจ้าของเรื่อง: บ้านโคกสะอาดศรีบูรพา
  ถึง : นิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 3 , บ้านนาสมบูรณ์ , บ้านนาแอง , ชุมชนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 2 , บ้านนิคมพัฒนา , บ้านหนองขุ่นเหล่าหลักวิทยา , บ้านปากดงส่งเสริมธรรม , บ้านโนนบุญมี ,
  เรื่อง : คำสั่งแต่งตั้งศุนย์และคณะกรรมการการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับเขตพื้นที่การศึกษา(LAS)ป.๒,๕และม.๒

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสกุณา บัวแก้ว
   -> 201 โรงเรียน ด่วน
  ที่ ศธ  04176.024/88
  ลว.  20 พฤษภาคม 2554
  เจ้าของเรื่อง: บ้านโคกสะอาดศรีบูรพา
  ถึง : บ้านหนองขุ่นเหล่าหลักวิทยา ,
  เรื่อง : รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสกุณา บัวแก้ว
   -> 217 โรงเรียนที่ ศธ  04176.024/8
  ลว.  13 กุมภาพันธ์ 2555
  เจ้าของเรื่อง: บ้านโคกสะอาดศรีบูรพา
  ถึง : นิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 3 , นิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 5 , บ้านนาสมบูรณ์ , บ้านนาแอง , ชุมชนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 2 , บ้านนิคมพัฒนา , บ้านหนองขุ่นเหล่าหลักวิทยา , บ้านปากดงส่งเสริมธรรม , บ้านโนนบุญมี ,
  เรื่อง : ใบสมัครสมาชิกสมาคมผู้บริหารและครูโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
  รายละเอียด : เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนสังกัด สพป.อด1 ทุกท่าน
  - ในการสมัคร ส่งใบสมัครทางจดหมายอีเล็คทรอนิกส์(E-office) ไปที่โรงเรียนโคกสะอาดศรีบูรพา

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   วรางคณา ด้วงกลาง
   -> ยังไม่มีผู้รับ ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04176.024/15
  ลว.  20 กุมภาพันธ์ 2555
  เจ้าของเรื่อง: บ้านโคกสะอาดศรีบูรพา
  ถึง : บ้านหนองขุ่นเหล่าหลักวิทยา ,
  เรื่อง : ส่งรายงานผลการดำเนินงานโครงการ Pre O-NET

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   วรางคณา ด้วงกลาง
   -> 1 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04176.024/104
  ลว.  17 ธันวาคม 2556
  เจ้าของเรื่อง: บ้านโคกสะอาดศรีบูรพา
  ถึง : บ้านด่าน ,
  เรื่อง : แผนจัดชั้นเรียนรายปี/ ร.ร.บ้านโคกสะอาดศรีบูรพา ส่งรอบที่2
  รายละเอียด : ส่งครั้งที่ 2
  ครั้งแรกส่งไปเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน2556 แล้วค่ะ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   วรางคณา ด้วงกลาง


  กำลังแสดง     จากทั้งหมด  1  หน้า    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 1
  7/7 ถนนโพศรี ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
  โทร.0-4222-1677 โทรสาร.0-4222-1677
  E-mail Address :  info@yoursite.net    yot_udon@yahoo.com.com


  ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์  โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 1
    การสร้างหน้าเอกสาร : 1432 วินาที